Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou klubmilado.sk je:

 

Obchodné meno: Wingi, s.r.o.

Sídlo podnikania predávajúceho: Cottbuská 1366/1, 040 23 Košice

IČO:  51661080

DIČ: 2120741513

IČ DPH: SK2120741513

Osoba zaregistrovaná podľa §7 a §7a zákona o DPH  čiastočný platiteľ DPH)

 

Bankové spojenie: Fio banka č. ú.: SK7383300000002901426307

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I  pod spisovou značkou Oddiel : Sro, Vložka číslo 43724/V

E-mail: info@klubmilado.sk

Tel. číslo: +421 948 086 508

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia

Prievozská 32

820 07 Bratislava

Článok I

Pojmy

Predávajúci : spoločnosť Wingi, s.r.o., so sídlom Cottbuská 1366/1, 04023 Košice, IČO: 51661080, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I  pod spisovou značkou Oddiel : Sro, Vložka číslo 43724/V,ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej  zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva digitálne produkty a predplatné za členstvá.

Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá nakupuje digitálne produkty alebo členstvá prostredníctvom internetového obchodu na doméne www. klubmilado.sk a ktorej tieto produkty neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

E-shop: internetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne www.klubmilado.sk

Digitálny produkt: digitálny produkt ponúkané prostredníctvom E-shopu

Predplatné za členstvo: predplatné na neobmedzené sťahovanie digitálnych produktov ponúkané prostredníctvom E-shopu. Ďalej iba členstvo.

Registrovaný užívateľ: každý užívateľ, ktorý vyplní registračný formulár

Objednávka: úkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa zakúpiť digitálny produkt alebo členstvo prostredníctvo e-shopu

Cena: celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetky digitálne produkty alebo členstvo, ktoré si Spotrebiteľ objednal a sú uvedené v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky

VOP: tieto všeobecné obchodné podmienky

Článok II

Všeobecné ustanovenia 

1.         Tieto VOP upravujú:

 • proces nákupu digitálnych produktov alebo  členstva registrovaným užívateľom prostredníctvom E-shopu
 • podmienky predaja a nákupu členstiev prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj členstva prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

 

Článok III

 Objednávka a uzavretie zmluvy 

1.        Spotrebiteľ si objednáva digitálny produkt alebo členstvo Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.klubmilado.sk .

2.         Popis toho-ktorého digitálneho produktu alebo členstva, jeho cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom digitálnom produkte či členstve.

3.       Nákup a využívanie členstva je v E-shope podmienený úhradou platby za príslušné členstvo a následnou registráciou v E-shope. Pri registrácii je Spotrebiteľ povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Zároveň Pri registrácii bude Spotrebiteľovi na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje aktivačný link. Spotrebiteľ kliknutím na linku aktivuje svoje konto na E-shope. V prípade bezplatného členstva Spotrebiteľ pristupuje priamo k registrácii. Ak Spotrebiteľ neklikne na link do 10 dní od registrovania v E-shope, konto Spotrebiteľa nebude aktivované a registrácia bude neúspešná.

4.        Po úspešnej registrácii bude mať Spotrebiteľ prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého získa prístup k digitálnym produktom prislúchajúcim danej úrovni zakúpeného členstva v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe členstva sa Spotrebiteľ už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu v E-shope a dané členstvo inovuje. 

5.         Spotrebiteľ objednáva členstvo u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

6.        Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom členstve sa objednaný členstvo automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.

7.    Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu www.klubmilado.sk

8.  Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

–       možnostiach využívania členstva,

–       celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.

9.   Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú tento uviedol pri registrácii, nasledovné:

–       potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,

–       znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,

–       reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.

10.     Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe členstva považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v Objednávke špecifikovaného členstva za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 9 tohto článku VOP.

                                  Článok IV

Platobné a dodacie podmienky 

1.         Všetky ceny digitálnych produktov a členstiev v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:

a)    online platba kartou prostredníctvom platobnej brány Stripe,

b)   bankovým prevodom.

2.         Za úhradu Ceny spôsob a) , b) si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. 

3. Spotrebiteľ si môže vybrať platbu ako jednorázovú alebo ako pravidelne sa opakujúcu, kedy dáva súhlas platobnej bráne Stripe o automatické sťahovanie danej ceny v príslušných cykloch.

4.         Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.

5.         Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.

6.         Predávajúci sa zaväzuje sprístupniť dané členstvo Spotrebiteľovi bezodkladne od uhradenia Ceny Objednávky.

7.          Predávajúci sprístupní členstvo na dobu určitú, a to na dobu predplateného obdobia, za ktoré je členstvo uhradené.  Prevádzkovateľa.

8. Účet Registrovaného užívateľa po skončení predplateného obdobia nezaniká, ale prepne sa do úrovne FREE členstva.

 

Článok V

 Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

1.         Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Spotrebiteľom momentom, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného Tovaru alebo ak sa:

a)    viaceré Tovary objednané Spotrebiteľom v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b)   dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c)    Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

2.         Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatňuje nasledovne:

a)    písomne na adrese sídla Predávajúceho uvedenej vyššie alebo

b)   e-mailom na adrese info@milado.sk

3.         Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP. V prípade, že Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP uplatní, vráti Tovar Predávajúcemu, a to zaslaním na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil.

4.         Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie Tovaru Spotrebiteľ, a to vrátane nákladov na vrátenie Tovaru, ktorý nie je možné vzhľadom na jeho povahu vrátiť prostredníctvom pošty.

5.         Vrátený Tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný Predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, obalom atď. Za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré nevzniklo bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie podľa bodu 1 tohto článku VOP, zodpovedá Spotrebiteľ.

6.         Spotrebiteľ má právo po prevzatí Tovaru v rámci lehoty na odstúpenie Tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť Tovaru.

7.         Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Spotrebiteľa podľa bodu 1 tohto článku VOP vráti Spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý Spotrebiteľom pri platbe za Tovar, pokiaľ sa Spotrebiteľ s Predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však Predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný Predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil Spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený Tovar alebo ako mu Spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal Tovar späť.

8.         Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)    poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b)   predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c)    predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d)   predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e)    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

f)     predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g)   predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h)   predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i)     predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;

j)      poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

Článok VI

Nadobudnutie vlastníctva

1.         Spotrebiteľ nenadobúda vlastnícke právo k digitálnym produktom, ale získava licenciu na používanie daných materiálov.

2.        Internetové stránky a ich obsah sú chránené v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z. z.. Ich obsahom sú informácie súvisiace s Prevádzkovateľom, jeho činnosťou a službami a/alebo produktmi Prevádzkovateľa.

3. Znenie licenčných podmienok má Spotrebiteľ k dispozícii na stránkach domény, www.klubmilado.sk, a je o nich riadne upovedomený pred kúpou toho-ktorého členstva.

4. Úplne znenie licenčných podmienok sú uvedené aj v každom digitálnom produkte dostupnom na doméne www.klubmilado.sk

 

Článok VII

 Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

1.         Pri zaplatení ceny za členstvo  je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:

–       či mu bol dodaný aktivačný link v súlade s Objednávkou,

–       či mu bolo aktivované a sprístupnené to-ktoré členstvo v súlade s Objednávkou,

–       či je schopný využívať digitálny obsah.

2.         V prípade, že  Spotrebiteľovi nebolo zabezpečený niektorý zo skutočností v bode 1, tohto článku, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho. 

3.  Spotrebiteľ môže digitálny produkt alebo členstvo reklamovať e-mailom na adrese: info@klubmilado.sk

 V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:

a)    svoje identifikačné údaje,

b)   údaje Predávajúceho,

c)    opis digitálneho produktu alebo členstva, ktore Spotrebiteľ reklamuje,

d)   popis vady a

e)    číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

4.         Prevádzkovateľ je oprávnený zamietnuť reklamáciu v prípade, že Registrovaný užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné a/alebo poskytnuté údaje boli zaslané anonymne, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.

5.     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.  

6.     Vybavením oprávnenej reklamácie sa Spotrebiteľovi predlžuje doba využívania členstva o dobu, počas ktorej nemohol dané členstvo riadne užívať.

7.  Reklamácia sa nevzťahuje na vady služby ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.

 • a)    ak nedošlo k realizácii platby za službu objednanú Registrovaným užívateľom,
 • b)   výpadky servera/ov, prevádzkových porúch,
 • c) výpadky telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby a/alebo k nemožnosti vykonať platbu za službu.

 

Článok VIII

 Osobné údaje a ich ochrana

1.         Predávajúci zhromažďuje osobné údaje Spotrebiteľa v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy, v ktorej vystupuje Spotrebiteľ ako jedna zo zmluvných strán. Na spracúvanie osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) nevyžaduje súhlas Spotrebiteľa ako dotknutej osoby.

2.         Ak Spotrebiteľ pri registrácii odklikne tlačidlo „súhlas so spracúvaním osobných údajov“, udeľuje tým súhlas  Predávajúcemu v zmysle ust. § 11 zákona č. 122/2013 Z. z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácií o nových ponukách Tovaru Predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu na vopred neurčenú dobu a Spotrebiteľ ho môže odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu. Ak Spotrebiteľ odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope.

3.         Spotrebiteľ odkliknutím tlačidla „súhlas so spracúvaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich právach ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z. z. Spotrebiteľ potvrdzuje, že bol Predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov informovaný najmä o:

a)    identifikačných údajoch Predávajúceho,

b)   účele spracúvania osobných údajov,

c)    rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,

d)   ďalších informáciách potrebných pre Spotrebiteľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že

–          Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práv na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom a pod.,

–          Predávajúci osobné údaje Spotrebiteľa nebude zverejňovať,

–          Predávajúci poučil Spotrebiteľa o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.

4.         Spotrebiteľ má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať:

a)    potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané,

b)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c)    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého Predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)    opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)   likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

5.         Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči:

a)    spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)   využívaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)    poskytovaniu osobných údajov v rozsahu – titul, meno, priezvisko a adresa – na účely priameho marketingu.

 

Článok IX

Záverečné ustanovenia

1.   Spotrebiteľ si je vedomý a súhlasí s tým, že poskytovanie niektorých Služieb môže byť okrem týchto VOP upravené aj ďalšími špeciálnymi podmienkami pre takéto Služby a zaväzuje sa ich dodržiavať.

2. Spotrebiteľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:

 • akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné)  spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia internetových stránok, či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivý kódom alebo hackerským útokom;
 • funkčnosť dátovej siete Spotrebiteľ ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;
 •  výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti internetových stránok a/alebo k nemožnosti vykonať riadne platby;
 • akékoľvek prípadné škody, ktoré Spotrebiteľovi vzniknú, pokiaľ Spotrebiteľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;

3.  Členské stránky nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.

4. Spotrebiteľ prehlasuje, že  súhlasí s tým, že obsah stránok je určený predovšetkým pre zábavné a vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.

5.  Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Spotrebiteľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito VOP a Licenčnými podmienkami môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti.

6. Spotrebiteľ plne zodpovedá za utajenie svojich  registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto VOP.

7. Spotrebiteľ  nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Spotrebiteľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto VOP, akékoľvek práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z poskytovania služieb vo vzťahu k Spotrebiteľovi môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Užívateľa postúpené na tretie osoby.

8. Členské stránky môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu. 

9. Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VOP a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10. Prevádzkovateľ ako vlastník a prevádzkovateľ Členské stránky má výlučné právo:

 • a) vykonávať všetky majetkové práva k členským stránkam, 
 • b) podmieniť prístup Spotrebiteľa na Členské stránky poskytnutím niektorých údajov c) odmietnuť alebo obmedziť prístup Používateľov na Členské stránky aj bez uvedenia dôvodu.

11. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VOP, pričom o zmene bude Registrovaný užívateľ informovaný na webovej stránke Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty. Ak Prevádzkovateľ zmení VOP podstatne v neprospech Registrovaného užívateľa, oznámi to minimálne 1 mesiac vopred elektronickou poštou. Ak dôjde k podstatnej zmene VOP v neprospech Registrovaného užívateľa a Registrovaný užívateľ s touto zmenou nesúhlasí, má možnosť odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy z tohto dôvodu Registrovaný užívateľ nemá, ak dôjde k zmene podmienok zmluvy, ktorá je priamo alebo nepriamo vyvolaná zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu, rozhodnutím orgánu verejnej správy alebo orgánu Európskej únie.

12. Prevádzkovateľ má právo zmeniť tieto VOP vo vzťahu k Užívateľom členských stránok bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Všetky vzťahy osobitne neupravené VOP sa riadia príslušnými právnymi predpismi SR, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. VOP sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

V Košiciach, dňa 28.2.2023